Branş Dersleri

Bahar Erdem Anaokulu Branş Dersleri

Beylikdüzü Anaokulu Bahar Erdem Branş Dersleri

 

Sportif beceri ve koordinasyon

Her sınıfta haftada iki gün sportif beceri ve koordinasyon dersimiz mevcuttur. Spor akademisi mezunu öğretmenimizle denge, koordinasyon, esneme, jimnastik çalışmaları yaparak çocuklarımıza spor alışkanlığı kazandırırken aynı zamanda onlara iyi bir enerji boşaltma zamanı yaratıriz. Öğrencilere yaşamları boyunca spor yapma bilinci kazandırmak ve doğal yeteneklerine göre ileride daha üst seviyede yapabileceği spor dalını tespit ederek yönlendirmeyi hedefleriz. Eğitim programları, yaş dönemlerine göre çocukların duygusal, bilişsel ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak hazırlanır ve öğrencilere çeşitli oyun formatları içeriğinde sunulur.

 

Piyano

Konservatuar mezunu öğretmenimizle dünya ülkelerinin müziklerini ve müzisyenlerini tanırlar, orff yöntemini kullanarak yaptıkları etkinliklerle yaratıcılıkları ortaya çıkarırlar. Beş yaşından büyük öğrencilerimize birebir piyano dersleri veririz.

 

İngilizce

 

Her sınıfımızda her gün İngilizce dersimiz mevcuttur. İngilizce öğretmenimiz derslerin dışında da günlük aktivitelere katılarak, İngilizce iletişim kurar. Çocuklar İngilizceyi şarkılar, tekerlemeler, kukla & drama, sanat aktiviteleri, oyunlar, gibi eğitim araçlarıyla eğlenerek öğrenirler.

Çocuklarımız küreselleşen bir dünyada büyümektedirler. Okul öncesi yılları çocuğun çevresinde olan biteni sürekli sorguladığı, keşfetmeye çalıştığı ve özellikle bilişsel ve dilsel açıdan son derece hızlı geliştiği bir dönemdir. Bu süreçte temel amacımız, çocuklarımızın İngilizce’yi severek öğrenmelerini sağlamak ve İngilizce’de duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebileceği temel iletişim becerilerini kazandırmaktır.

Okul öncesi dönemde çocukların birçok alanda aynı anda geliştiği göz önünde bulundurulduğunda, Bahar Erdem Anaokulu’nda uyguladığımız program çocukların gelişimlerini İngilizce aracılığı ile de teşvik edip pekiştirmeyi hedeflemektedir. Böylece, çocuklarımızın sağlam bir İngilizce temeli ile geniş bir perspektifte doğal gelişim göstermelerine katkı sağlama amaçlanmaktadır. Erken dönem İngilizce programımızın öğrenme ve gelişim alanlarının en önemli öğelerinden birini dil ve iletişim oluşturmaktadır..Programımız öğrencilerimizin dillerini, iletişim ve düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanmalarını teşvik etmektedir. İngilizce derslerimiz, seçilen renkli ve görsel öğretim malzemeleri ve konular ile Türkçe ders programımız ile büyük ölçüde eşleştirilmiş olup, kalıpların ve sözcüklerin içerik olarak doğru yerde kullanılmasını kazandırmayı amaçlar.

 

 

Bale & Modern Dans

Her sınıfta haftada iki gün bale& modern dans dersimiz mevcuttur. Bale öğretmenimizle bale ve modern dans ile tanışıp, eğlenceli zaman geçirirler. Bale teknikleri, esneklik, vücut duruşu, hareket ritimleri gibi kabiliyetleri geliştirdiğinden dolayı her dans türü için temel eğitimdir. Bale eğitimi ile küçük yaşta sorumluluk almayı, titiz olmayı ve sosyalleşmeyi öğrenirler. Modern Dans & bale çalışmaları, çocuğa kendini vücut diliyle ifade etmeyi öğretirken fiziksel gelişimine de büyük katkı sağlamaktadır.

 

Yaratıcı Drama

 

Her sınıfta haftada bir gün yaratıcı drama dersimiz mevcuttur.

“Drama teknolojinin pasifleştirdiği çocukları aktifleştirmek için kullanılır.”

                                                                       Nellie McCASLIN

 

“Eğer dünyayı çocuklar için daha basit ve anlaşılabilir yapacak bir yol varsa, neden kullanılmasın? Bu bana akla uygun geliyor.”

                                                         Dorothy  HEAThCOTE

“Çocuk şimdiki zaman ile meşgul olmaz; daha ziyade, bir sonraki ana gitmekle ilgilenir.”

Gavin BOLTON

Yaratıcı Drama ne değildir?

 • Oyun oynamak değildir.
 • Tiyatro değildir.
 • Dramatizasyon değildir.

 

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi teknik- lerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.

Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

 

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
 • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
 • İletişim becerileri geliştirme
 • Moral değerleri geliştirme
 • Kendini tanıma
 • Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Dil becerilerini geliştirme
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
 • Hayal gücünü geliştirme
 • Dinleme becerilerini geliştirme
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
 • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir

 

Yaratıcı drama, küçük çocukların oyunlarında görülen katılımcının sanatsal duyarlılığını, kendisi, başkaları ve dünya hakkındaki bilincini artıran ve her çocuğun hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır. Yaratıcı drama, bir grup etkinliğidir. Öğrenme sürecine çocuğun etkin şekilde katılabilmesi için, duyularını, düş gücünü, imgeleme yetisini devreye sokar.

Okul öncesi dönemde çocukta ilk dramatik öğrenme taklit etme ile başlamaktadır. Çocuklar, hayali ve gerçek yaşantılar ile davranışları arasında fiziksel ve bilişsel bağlantılar kurabildikçe, taklit becerileri gelişmekte ve oyuna dönüşmektedir. Oyun, çocuk eğitiminde yadsınamaz bir öneme sahiptir. Yetişkinlerin düşündükleri gibi boş vakit geçirme değil, çocuklar için en doğal öğrenme ortamıdır. Çocukların yanlış yapma, eleştirilme korkusu olmadan kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmelerini sağlar.

Okul öncesi ya da okul ile devam eden süreçte yaratıcı drama kazanımları gruplara göre belirlenerek, çocuklarda kişisel ve fiziksel gelişimler/değişimler gözle görülür ilerlemeler sağlar.

Talep edilirse veliler ile de çalışmalar yapılabilir. Yaratıcı dramanın değerlendirme bölümüne veliler katılabilir, süreçler geliştirilebilir.

Yaratıcı Drama etkinlikleri uygulanırken takip edilen 4 süreç vardır;

Isınma

Kaynaştırma

Uygulama 

Değerlendirme.

Yaratıcı Drama aşamalarında birçok teknik kullanılmaktadır. En fazla kullanılan teknikler aşağıdaki gibidir;

 

Oyunlar
Oyun etkinliklerini başlıca altı öğe ile karakterize etmek mümkündür:
1- Özgürlük öğesi: Oyun, kendi dışında bulunan amaç ve hedeflerden bağımsızca oluşur.
2- İçsel sonsuzluk öğesi: Oyunlar kendi içerisinde özel bir zaman yapısına sahiptirler. Ayrıca kendisini sürekli yenilemeye bir eğilim gösterirler.
3- Öyle imiş gibi olma öğesi: Kendine özgü bir gerçekliğin, bir kurgunun bulunmasıdır.
4- İkili durum öğesi: Oyunların insanda farklı hislerin bir arada olmasına sebep olma durumudur. Yani oyunların insana hem gerginlik, hem de heyecan ve haz vermesi durumudur.
5- Kapalı bütünlük öğesi: Oyunların özgürlük içeren sınırlılık taşıması, şekilsizliği, dağınıklığa yol açmaması için belirlenmiş kurallara bağımlı olmasıdır: tematik yönlendirme vb.
6- Şimdiki zaman öğesi: Oyunlar, bir başlangıç bir bitiş durumu sırasındaki birer süreçtir. Yani belirlenen zamanlar içerisinde yer alırlar.

 

 

 

Bilinç Koridoru
Bir karakterin yaşamındaki bir ikilem olduğunda ya da bir seçim yapması gerektiğinde kullanılabilen bir tekniktir. Önce öğrenciler, birer duvar gibi karşılıklı dizilerek bir koridor oluştururlar. Karakter öğrencilerin oluşturduğu koridorda yavaş yavaş ilerlerken, öğrencilerin her biri farklı düşünce ve duyguları yansıtan birer cümle söyleyerek karakterin vicdanının sesi olurlar. Burada her öğrencinin farklı öneriler sunma olasılığı vardır. Karakter koridorda ilerlerken, seslerin şiddeti artar hatta giderek yükselir. Bu süreçte, koridor boyunca önerilen düşünceler ve duygusal uyarımlar karakterin bir karara varmasına yardımcı olmaktadır. (O’Neill ve Lambert, 1984, Neelands,1990)

Geriye Dönüş
Oluşturulan drama da şimdiki durum ve geçmiş arasındaki ilişki, “geriye dönüş” sahneleri gösterilerek pekiştirilir ya da karakter geçmişin can alıcı görüntüleriyle karşılaştırılır. (O’Neill ve Lambert, 1984,Neelands, 1990)

Forum Tiyatrosu
Bu teknikte oyunun gidiş doğrultusu, katılımcıların oyunu izlerken değiştirmelerine olanak sağlamaktadır.

Dedikodu Halkası
Karakterin davranışları, topluluğun içinde söylenti ve dedikodunun yayılması şeklinde yorumlanır. Halkanın etrafında söylentiler yayılırken, abartılı hale getirilerek çarpıklaştırılır. Dramanın daha ileri aşamaları için gerginlik ve çelişkileri belirlemede faydalı bir tekniktir. (O’Neill ve Lambert, 1984, Neelands, 1990)

Toplantı Düzenleme
Drama içinde kimi olayları kontrol etmek ya da yönlendirmek için kullanılan etkin bir tekniktir. Grup çalışmalarında yeni bir odak yaratmak amacıyla da kullanılır. Katılımcıların, konuşma becerilerinin de açığa çıkması ve gelişmesi için olanak yaratır. (O’Neill ve Lambert,1984, Neelands, 1990)

Görüşmeler – Sorgular
Karakterler değerleri, inançları hakkında daha fazla bilgi elde etme kamacıyla gazeteciler ya da otorite bir kişi tarafından sorgulanırlar .(O’Neill ve Lambert, 1984, Neelands, 1990)

Gerçek An
Grubun drama için bir son sahneyi tasarlamasını gerektiren tekniktir. Gruptakiler sonuç sahnesi için bir “odak noktası” yaratmak zorundadırlar. (O’Neill ve Lambert, 1984, Neelands, 1990)

Özel Mülkiyet
Bir karakter, nesneler, mektuplar, kostümler, oyuncaklar, kimlik belgeleri vb. dikkatle seçilmiş kişisel eşyalar yardımıyla tanıtılır. Bu nesneler aracılığıyla toplanan verilerle kurulan ilişki karakter hakkında önemli ipuçları verebilmektedir. (O’Neill ve Lambert, 1984,Neelands, 1990)

Aradaki Boşluk
Katılımcılar, karakterleri birbirlerine olan yakınlık derecelerini göz önünde bulundurarak mesafelendirip düzenlerler (Ne kadar yakın? Ne kadar uzak? Kim Kime yakın?…). Ayrıca zaman içinde bu boşluğun değişimini göz önünde bulundurabilirler. Diğer taraftan katılımcılar bu mesafeyi isimlendirebilirler. (Örn: güç, korku, ihanet, gelenek…vb) (O’Neill ve Lambert, 1984, Neelands, 1990)

Bölünmüş Ekran
Katılımcılar farklı zamanlarda ve farklı yerlerde gerçekleşen iki veya daha fazla sahne planlarlar, daha sonra filmlerde olduğu gibi bu iki sahnenin arasındaki olayları, ileri ya da geri gitme biçiminde çalışırlar. Bu iki sahnenin kurgusu, bağlantıları, karşılıklı ilişkileri çok dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. (O’Neill veLambert, 1984, Neelands, 1990)

Yarım Kalmış Materyaller
Gruba tamamlanmamış yazı, resim veya şema sunulur. Onların görevi bunu tamamlamak veya bitmemesine sebep olan problemi çözmektir. (O’Neill veLambert, 1984, Neelands, 1990)

Telefon Görüşmeleri
Dinleyiciler bir telefon görüşmesinde sadece bir tarafı ya da iki tarafı da dinlerler. Öğretmen bu konuşmaları dramaya yeni bir bilgi eklemek, hikayeyi geliştirmek için kullanabilir. (O’Neill ve Lambert,1984, Neelands, 1990)

Donma/Hareketsiz Görüntü
Bu teknikte gruptakiler, bir anı, bir düşünceyi, bir konuyu veya bir resmi dondurmak için kendi vücutlarını kullanarak hareketsiz bir görüntü ortaya çıkarırlar. Görüntülerdeki önemli anları, düşüncelerdeki odak noktalarını vurgulamak basit gibi gözükse de aslında etkili bir tekniktir.

Sıcak Sandalye
Sıcak sandalye tekniği, bir karakterle veya içinde bulunduğu role iyi konsantre olmuş biriyle röportaj yapmaktır. Gruptakiler ve öğretmen sorular yöneltir. Bu durum, doğaçlama yoluyla yapılan hareketin durdurulması ve karakterlerin olduğu yerden alınıp, soru soracaklarla karşı karşıya gelmek için ‘sıcak sandalye’ ye oturtulmasıyla başlar. Karakterlerin ve rollerin anlaşılmasına destek olmakla beraber motivasyonun da önemini anlamak için bu teknik kullanılabilmektedir.

Liderin Gruba Katılması
Drama liderinin, drama içinde rol alması kullanılan teknikler arasında yer almaktadır. Bu durum, gruptakilerin dramadaki yaşantıya olan ilgisini ve aktifliklerini arttırır, sıradan düşünmelerini engelleyerek daha fazla yaratıcı olmalarını sağlar, grup olarak rolleriyle etkileşime girebilecekleri öyküler oluştururlar. Bu tekniği drama lideri amacına uygun, planlı uygulamalıdır. Öğretmenlik derecesini azaltarak, liderlik statüsünden biraz ayrılmalıdır.

Tüm Grupla Drama
Bütün katılımcılar ve öğretmen (lider) aynı anda dramanın içinde yer alırlar. (O’Neill ve Lambert, 1984, Neelands, 1990)

Rol Kartları
Bu teknikte drama lideri, katılımcıların oynayacağı rol ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgilerin bulunduğu kartlar dağıtır.

 

Doğaçlama
Bu süreçte bireysel ve grupsal yaratıcılığın ön plana çıktığı, daha az kesin olarak belirlenmiş bir süreçte saptanan bir konu yada temadan çıkılır yada saptanan hedefe doğru belli aşamalarda yol alınır.
Doğaçlamalar üç grupta toplanabilir. Bunlar kişilik çatışmalarıyla ilgili doğaçlamalar, kişiliklerdeki karşıtlıklarla ilgili doğaçlamalar ve bireysel doğaçlamalardır.

Call Now ButtonLütfen Arayınız